Pani Lidia od 6 lat zmaga się z bore­liozą neu­ro­lo­giczną, która dopro­wa­dził ją do bar­dzo cięż­kiego stanu zdro­wia. Na dzień dzi­siej­szy jest ona nieprzytomna i oddy­cha przy pomocy respi­ra­tora. Cierpi też na porażenie czterokończynowe.Koszty lecze­nia prze­kra­czają moż­li­wo­ści finan­sowe rodziny, dlatego prosimy o pomoc.